Noteikumi un nosacījumi

Cienījamie vietnes apmeklētāji!

Pirms vietnes www.dautrans.lv (turpmāk – vietne) izmantošanu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet noteikumus.

TĪMEKĻA VIETNES WWW.DAUTRANS.LV PIEDĀVĀJUMA NOTEIKUMI

Šis Līgums ir pēc rakstura publisko piedāvājumu. Uzņēmums veic darbību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

1. PĀRVADĀTĀJI UN TO PAKALPOJUMI

1.1. Vietne ir pārvadāta pakalpojumu izplatītājs.

1.2. Vietne kā izplatītājs pārdod pārvadātāju pakalpojumus.

1.3. Balstoties uz šo līgumu, Pārvadātājs apņemas sniegt klienta un viņa bagāžas pārvadāšanas pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojums) saskaņā ar klienta izvēlēto maršrutu, atiešanas datumu un laiku, un Klients apņemas iepriekš samaksāt Pakalpojumu.

1.4. Klientam samaksāts un izsniegts rezervācijas kupons ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa un pierādījums par publiskā piedāvājuma līguma un pārvadājuma līguma noslēgšanu starp Pārvadātāju un Klientu

1.5. Rezervācijas kupona numurs ir unikāls līguma numurs.

1.6. Rezervācijas kupons ir rezervācijas dokuments.

1.7. Rezervācijas kuponu pārvadātājs var apmainīt pret ceļošanas dokumentu, kas atbilst piemērojamajiem parauga tiesību aktiem.

1.8. Šī publiskā piedāvājuma pieņemšanas termiņš ir neierobežots.

1.9. Pakalpojuma beigu datums ir ierašanās galapunktā, kas norādīts rezervēšanas kuponā.

1.10. Tīmekļa vietne neatbild par saturu un pieejamību, kā arī par citās vietnēs iegādāto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot tās vietnes, kuru saites pastāv šajā vietnē. Uz katru konkrēta Pārvadātāja pakalpojumu iegādi attiecas šī Pārvadātāja noteikumi un nosacījumi.

1.11. Pirms pakalpojuma iegādes Klients tiek iepazīstināts ar izvēlētā Pārvadātāja noteikumiem. Lai iegādātos izvēlētā pārvadātāja pakalpojumus, jums jāpiekrīt tā noteikumiem un nosacījumiem.

1.12. Pasūtītājs ir pilnībā atbildīgs par izvēlētā Pārvadātāja nosacījumu un noteikumu ievērošanu. Klients saprot un piekrīt, ka Pārvadātāja noteikumu un nosacījumu neievērošana var izraisīt Klienta pasūtījumu atsaukšanu un piekļuves liegšanu piekļuvei iegādātajiem pakalpojumiem un / vai precēm, neatdodot līdzekļus, kas iztērēti pakalpojumu un / vai preču pirkšanai.

1.13. Vietne patur tiesības ieturēt no klienta saņemtos līdzekļus, lai kompensētu izmaksas, kas radušās vietnei, pēc tam Klientam neievērojot Noteikumus un nosacījumus.

1.14. Klients piekrīt, ka vietne neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai soda zaudējumiem. Arī par neērtībām (brauciena aizkavēšanos, brauciena atcelšanu, nokavētu braucienu savienojumiem, grafika neievērošanu utt.) Vai citām iespējamām problēmām saistībā ar Klienta apmeklējumu vai vietnes lietošanu.

1.15. Tīmekļa vietne neatbild par kļūdām vai neprecizitātēm biļešu un citu ar šo vietni pārdoto preču un pakalpojumu pārdošanas nosacījumos un cenās. Visas preču un pakalpojumu cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.16. Vietne nav atbildīga par jebkura Pārvadātāja rīcību, nolaidību, pārstāvju kļūdām un garantijām un / vai par jebkādiem ievainojumiem, nāves gadījumiem, īpašuma bojājumiem vai citiem bojājumiem vai izdevumiem, kas saistīti ar Pārvadātāja pakalpojumu vai / vai preču izmantošanu vai piekļuvi tiem.

1.17. Informācija par Klienta izvēlētā Pārvadātāja sniegtajiem pakalpojumiem ir redzama, izvēloties iespēju pārvadātāja pakalpojumus iegādāties pēc noteikta pieprasījuma.

1.18. Lai iegūtu detalizētu informāciju par noteikumiem un ierobežojumiem, pērkot pakalpojumus, par pasažiera un Pārvadātāja tiesībām un pienākumiem, Klients var sazināties ar tīmekļa vietnē norādīto kontaktadresi.

2. REĢISTRĀCIJAS INFORMĀCIJA

2.1. Lai veiktu pirkumu Web vietā, jums ir jāsniedz noteikta informācija par pakalpojuma pabeigšanu. Nepareizi norādītas, nepatiesas vai nepilnīgas kontaktinformācijas gadījumā vietne var atteikties sniegt Pārvadātāju sniegtos pakalpojumus, neatdodot samaksātos pakalpojumus vai preces.

2.2. Veicot pirkumu vietnē, Klients apliecina savu rīcībspēju un piekrīt personas datu apstrādei.

2.3. Klients piekrīt, ka viņš ir personīgi un visaptveroši atbildīgs par savas informācijas konfidencialitātes un drošības uzturēšanu.

2.4. Vietne nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies Klienta informācijas neatļautas izmantošanas rezultātā.

2.5. Klients dod piekrišanu tam, ka viņš ir pilnībā un pilnībā atbildīgs par nespēju sniegt un uzturēt ticamu informāciju.

2.6. Tīmekļa vietne nav atbildīga par neērtībām un zaudējumiem, kas radušies, Klientam nesniedzot ticamu informāciju, izmantojot vietni.

3. MAKSĀJUMA NOTEIKUMI UN NAUDAS ATGRIEŠANA

3.1. Par Pārvadātāja pakalpojumiem Klients maksā ar 100% priekšapmaksu skaidrā naudā vai ar bankas pārskaitījumu, ar kredītkarti.

3.2. Pakalpojuma cena tiek veidota no pakalpojuma faktisko izmaksu cenas, ņemot vērā trešās puses atalgojumu, kas piedalās šī līguma noslēgšanā, un tā ir norādīta rezervēšanas kuponā.

3.3. Naudas līdzekļu atgriešana klientam par neizmantoto Pakalpojumu tiek veikta saskaņā ar Pārvadātāja noteiktajiem noteikumiem vai saskaņā ar šādiem noteikumiem:
– atgriežot rezervācijas kuponu stundu pirms autobusa atiešanas, pasažierim tiek atdoti 80% no brauciena izmaksām;
– atgriežot rezervācijas kuponu mazāk nekā stundu pirms autobusa atiešanas, nauda par braucienu netiks atmaksāta.

3.4. Klients piekrīt samaksāt visas vietnes pieprasītās summas. Gadījumā, ja klienta maksājums nav pārskaitīts uz vietni, Klienta banka, vietne patur tiesības pēc saviem ieskatiem bloķēt kredītkartes un debetkartes aizdomīgu darbību veikšanai.

3.5. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām komisijas izmaksām un citiem bankas norādītajiem izdevumiem, kurus pirkuma cenai var pievienot jūsu kredītkartes vai debetkartes izdevējs.

4. INFORMĀCIJAS PRIVĀTUMS UN AIZSARDZĪBA

4.1. Vietne respektē un aizsargā Klienta personiskās informācijas konfidencialitāti.

4.2. Iesniedzot tīmekļa vietnē personas datus, klients piekrīt to apstrādei, ko veic SIA«DAUTRANS», tostarp preču un pakalpojumu reklamēšanai, kā arī personas datu nodošanai trešajām personām, kuras piesaistījusi SIA«DAUTRANS», lai izpildītu saistības pret Klients saskaņā ar šo līgumu.

4.3. Tīmekļa vietne patur tiesības izmantot un atklāt klientu informāciju par vietnes apmeklēšanu, lai aizsargātu biznesa intereses.

5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

5.1. Visos jautājumos, kas nav reglamentēti šī Līguma tekstā, Puses vadās pēc spēkā esošās Latvijas likumdošanas.

5.2. Katra puse garantē otrai pusei, ka tai ir nepieciešamā rīcībspēja, kā arī visas nepieciešamās un pietiekamās tiesības un pilnvaras, lai noslēgtu un izpildītu nolīgumu saskaņā ar tā noteikumiem.

5.3 SIA«DAUTRANS» juridiskā adrese: 1. Pasažieru  ielā 8, Daugavpils, Latvija, LV-5401. Kontakttālruņu numuri: +371 654 20834+371 28353525. E-pasta adrese: dautrans@apollo.lv.